• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witamy na stronie Urzędu Skarbowego w Wadowicach
Składaj deklaracje podatkowe przez internet
www.e-deklaracje.gov.pl
Szybko, łatwo, bezpiecznie.

22.12.2014r.

UWAGA: Ministerstwo Finansów nie prosi o dane z kart płatniczych

Ministerstwo Finansów informuje, że w ostatnim czasie wykryto kolejne próby wyłudzania informacji dotyczących danych z kart płatniczych i podszywania się w tym celu pod Ministerstwo Finansów. MF przypomina, że nie jest autorem tych maili.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów. 

 

14.11.2014r.

Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych.

Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

 

Ustawa określa nowe zasady składania urzędom skarbowym wybranych PIT-ów. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r., jeżeli na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 podatników, lub są składane przez biuro rachunkowe, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W formie dokumentu elektronicznego należy również przekazywać IFT-3.

Czytaj całość na stronie Ministerstwa Finansów.

 


 

 

 

Więcej kontroli kas fiskalnych w gastronomii

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych w branży gastronomicznej przypomina o najważniejszych obowiązkach podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Należą do nich m. in:

  1. Prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

  2. Wydawanie paragonów fiskalnych wszystkim nabywcom bez żądania z ich strony.

  3. W przypadku awarii kasy podstawowej stosowanie kasy rezerwowej. W sytuacji gdy jest to niemożliwe sprzedaż nie może być prowadzona.

Szczegółowe obowiązki określają przepisy art. 111 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej.

Wobec stwierdzenia nieprawidłowości w wypełnianiu podstawowych obowiązków fiskalnych wśród podmiotów z branży gastronomicznej małopolska administracja podatkowa zintensyfikowała działania w zakresie prawidłowego ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych, w tym kontrole. W pierwszej kolejności kontrolami zostały objęte podmioty, u których już wcześniej ujawniono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotów za pomocą kas fiskalnych Działania administracji podatkowej nastawione są na zdyscyplinowanie w powyższym zakresie wszystkich podmiotów z branży.

 

Celem strategicznym realizowanych działań jest przede wszystkim zwiększenie poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych dla zapewnienia wpływów do budżetu Państwa na odpowiednim poziomie, zmniejszenie luki podatkowej, zapewnienie uczciwej konkurencji, wspieranie rzetelnych podatników oraz budowanie świadomości prawno-podatkowej społeczeństwa. Dla zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji tych zadań należy przyjąć, że działania kontrolne będą prowadzone w godzinach funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a podstawową formą działania będą postępowania mandatowe.  

Więcej…
 

Zmiana organizacji obsługi kasowej  w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach uprzejmie informuje, że od dnia 1 października 2014 r. nastąpi zmiana organizacji obsługi kasowej realizowanej w siedzibie Urzędu Skarbowego  w Wadowicach. Od tego dnia powyższe zadanie będzie realizował specjalistyczny podmiot zewnętrzny – BANK SPÓŁDZIELCZY  W CHRZANOWIE.

 

Przedmiotowa zmiana podyktowana jest koniecznością optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów, co mamy nadzieję wpłynie na poprawę jakości świadczonych przez tutejszy urząd usług, szczególnie w zakresie obsługi bezpośredniej. W związku ze wskazaną zmianą organizacyjną, klienci korzystający z gotówkowej formy rozliczeń, nadal będą mogli z niej korzystać, na zasadach zbliżonych do dotychczasowych.

 

Więcej…
 

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych ( Centralny Rejestr Podmiotów- Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestracj1)ę w wysokości 195 zł. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

    1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

a)      ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,

b)      z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi  z przepisów podatkowych;

    2 .weryfikacji danych , o których mowa w pkt 1, oraz porównania ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13  października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U. z 2012r. poz. 1314 oraz z 2013r. poz. 2), objęte są tajemnica skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej ( NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

 

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 

Źródło: komunikat Ministerstwa Finansów

 


Strona 1 z 5

LINKI

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Gościmy teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości