• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witamy na stronie Urzędu Skarbowego w Wadowicach
Składaj deklaracje podatkowe przez internet
www.e-deklaracje.gov.pl
Szybko, łatwo, bezpiecznie.
Drukuj

Uproszczenie zasad sprawozdawczości finansowej dla wybranych podmiotów

 

Z dniem 5 września 2014 r. weszły  w życie przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. zmieniającej ustawę o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1100), która upraszcza sprawozdawczość finansową wielu podmiotów prowadzących księgi rachunkowe.

Więcej…
 
Drukuj

Szkolenia w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach w miesiącu marcu 2015 r.

 

- 7 marca (sobota) godz. 10.00 (elektroniczne wypełnianie zeznań PIT)

- 17 marca (wtorek)   godz. 10.00 (elektroniczne wypełnianie zeznań PIT)

- 25 marca (środa)   godz. 10.00 (elektroniczne wypełnianie zeznań PIT)


Wszystkie szkolenia odbywać się będą w sali 204 (II piętro). Szkolenia są bezpłatne, nie jest wymagana rejestracja.

Serdecznie zapraszamy

 
Drukuj

WNIOSKI O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) SĄ WOLNE OD OPŁAT

Do organów podatkowych w kraju  napływają informacje o próbie wyłudzenia opłaty rejestracyjnej od podatnika, który zgłosił rozpoczęcie działalności gospodarczej  do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Treść przekazywanych do podatników informacji (wezwań do uiszczenia zapłaty) wskazuje jednoznacznie, że jest to próba oszustwa (wyłudzenia) nienależnej kwoty. W związku z powyższym zwraca się uwagę na  przepisy obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t. ze zm.).

Więcej…
 
Drukuj

Kasy Fiskalne obowiązkowe niezależnie od obrotu


Z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Nowe regulacje zmieniły dotychczasowe zasady zwolnień o których mowa w tym rozporządzeniu i obligują kolejne grupy zawodowe do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kasy – niezależnie od wielkości osiągniętego obrotu.

W myśl nowych przepisów obowiązek stosowania kas, bez względu na osiągane obroty, dotyczy podatników świadczących usługi m. in.:

· opieki medycznej świadczonej przez lekarzy czy lekarzy dentystów,

· prawnicze (z wyłączeniem czynności notarialnych),

· doradztwa podatkowego,

· fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,

· gastronomiczne świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, oraz usługi kateringowe,

· napraw pojazdów samochodowych i motorowerów, wymiany opon i kół do pojazdów, dot. badań i przeglądów technicznych pojazdów;

oraz podatników dokonujących dostaw m.in.:

· perfum i wód toaletowych.

Wobec tych wszystkich podatników nie ma już zastosowania dotychczas obowiązujące zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Sam fakt, że podmioty te wykonują określone w rozporządzeniu usługi zobowiązuje je do posiadania kasy rejestrującej i ewidencjonowania na niej obrotu.

Podmioty świadczące powyższe usługi mogą skorzystać z dwumiesięcznego okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych przepisów. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami muszą rozpocząć ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej z dniem 1 marca 2015 roku.

Natomiast podatnicy, którzy rozpoczynają świadczenie ww. usług w 2015 roku, mają obowiązek instalacji kasy rejestrującej po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym rozpoczęli wykonywanie tych usług. W przypadku rozpoczęcia w 2015 r. dostaw perfum i wód toaletowych obowiązek ten powstaje od pierwszej takiej dostawy.

Pełny katalog dostaw i usług, które podlegają rejestracji na kasach rejestrujących znajduje się w §4 rozporządzenia.

Nowe regulacje nie obejmują już zwolnienia dla podatników świadczących usługi okazjonalnie dla niewielkiej liczby odbiorców. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami kasy rejestrującej nie musiał posiadać podatnik, którego liczba świadczonych rocznie usług udokumentowanych fakturami nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20.

Przypomnieć należy, iż zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących są podatnicy, których obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekraczają 20.000 zł. (limit ten nie dotyczy podmiotów wskazanych w §4 o czym mowa powyżej).

 

Rozporządzenie wprowadza jednak istotną zmianę w sposobie ustalania kwoty obrotów która powoduje utratę tego zwolnienia. – od 2015 r. kwota ta nie obejmuje obrotu uzyskanego ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, a także sprzedaży nieruchomości. Transakcje takie będą jednak musiały być udokumentowane fakturą.

 
Drukuj

Od 1 stycznia br. nowe zasady w uldze na dzieci

Z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. Szacuje się, że zmiany będą dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci. Zmiany w przyznawaniu ulgi na dzieci to ważny krok w polityce prorodzinnej rządu.

Więcej informacji ( w tym broszura informacyjna) na stronie Ministerstwa Finansów.

 

 

 


Strona 1 z 7

LINKI

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Gościmy teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości